06 september 2007

Förebygga utan kunskap

Folkhälsoinstitutet kom häromdagen med skriften "Skolan kan förebygga". Här beskrivs hur man bygger upp en skolverksamhet med tydlig struktur. "Hur skolan i samarbete med föräldrar och elever utformar gemensamma spelregler och trygga ramar för verksamheten." Man skriver om hur läraren kan bli en bättre ledare, hur mobbning kan förebyggas och hur föräldrar upplysas.

Tyvärr har kunskapsförmedling kring alkohol och andra droger helt glömts bort i den här skriften. Man kan undra om det gått så relativt lätt att införa alla de tobaksrestriktioner som vi sett de senaste 10 åren om inte skolsköterskor, lärare och andra arbetat så intensivt med att höja kunskapsnivån?

Naturligtvis skall vi ha en skola som fungerar för alla barn, men det är därmed inte givet att en sådan skola motverkar alkohol- och drogbruk i unga år. Det finns så många andra faktorer som också inverkar. Naturligtvis borde skriften inletts med det som hittills visats i forskningen; att skolans insatser på det här området oavsett vad man hittat på haft ingen eller liten effekt.
Powered by ScribeFire.