30 oktober 2008

Forskning om alkohol är forskning om hälsa

I regeringens forskningsproposition som omfattar fem miljarder anslås futtiga 15 miljoner kronor per år till forskning kring alkohol, tobak och narkotika. Regeringen har tidigare i folkhälospropppen betonat hur viktigt det är att insatserna inom folkhälsoområdet är evidensbaserade. Det går inte ihop. Hur skall evidensen tas fram om man inte har resurser att forska för!
Vi behöver mycket mer kunskaper om hur man skall arbeta för att minska alkoholskadorna i samhället. Samhällets kostnader på det här området är enorma, vinsterna i hälsa av en minskad alkoholkonsumtion likaså.

01 oktober 2008

Föräldrarna super - barnen skall stärkas för att stå ut med detta enligt FHI

Ibland trampar även en stabil verksamhet som Folkhälsoinstutet rejält snett. De har givit ut en kartläggning av hur många barn som växer upp i missbruksmiljöer. Efter att ha konstaterat att det finns ett mycket stort antal sådana barn, siffran 350 000 nämns, så skriver man att insatser för att stödja dessa barn måste göras på ett brett sätt:

Statens folkhälsoinstitut har i ett uppslagsverk förtecknat ett flertal evidensbaserade insatser som minskar risken för att barn som är utsatta för påfrestningar ska utveckla psykiska problem och som kan erbjudas stora grupper. En sådan insats är att i förskola och skola ge barnen träning i att tolka och hantera sina känslor, så kallat socialt och emotionellt lärande." (s.23)

Först i slutet nämner man, som i förbigående att "Därtill kommer självfallet åtgärder som syftar till att minska riskabel alkoholkonsumtion i befolkningen som helhet." (s.23)

Men! Även om nu uppdraget bara var att kartlägga, vilket antyds i inledningen till slutavsnittet, så måste väl ändå en myndighet hävda det som är forskningsbaserad kunskap på området: Se till att minska missbruket genom kraftfulla insatser för att minska totalkonsumtionen. Det var ingen som på allvar föreslog att man skulle utrusta alla ickerökare med gasmask för att skydda dem mot rökning på allmänna platser, utan rökarna fick maka på sig.

Så måste det ju också vara för barnen. Det är missbruket bland föräldrarna som måste minska. Nu pågår många insatser åt det hållet och vågar t.ex. BVC-folket, som nu får lära sig hur man skall informera föräldrar om riskbruk och hur man bör förhålla sig till alkohol och droger när man har småbarn, ta bladet från munnen och verkligen diskutera detta på ett bra sätt med föräldrarna, då är mycket vunnet.

Men att härda ungar till att stå ut med supande föräldrar... nej tack!