28 november 2009

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar

Se det här klippet från UR om de slumpvisa drogtesterna som börjar på Brinellgymnasiet i Nässjö i vår. Den intervjuade skolchefen anser uppenbarligen att eftersom lagen inte passar hans ideologiska uppfattning, så bör den ändras och innan dess gör han som han tycker är bäst.

I ljuset av de konventioner och ramlagar som borde vara vägledande för den viktiga samhällsbärande verksamhet som en skola utgör, borde ställningstagandet varit ett helt annat. Nämligen att driva frågan på ett demokratiuskt godtagbart sätt genom opinionsbildning och liknande.


Skolsköterskan har dessutom också anledning att ta sig en funderare. Hälso- och sjukvårdslagen stadgar ju att hälso- och sjukvård skall bedrivas med respekt för den enskildes integritet (§2). Frågan är hur ansvarsnämnden skulle ställa sig till att hon genomfört urinprov i strid med denna portalparagraf och en tillsynsmyndighets uttryckliga mening att proven är olagliga.


Som en liten påminnelse om vad som gäller i frågan några citat:

Artikel 16 FN:s barnkonvention

  1. Inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privat- och familjeliv, sitt hem eller sin korrespondens och inte heller för olagliga angrepp på sin heder och sitt anseende.
  2. Barnet har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp.

Skollagen 2§

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med
grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar
inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde
och respekt för vår gemensamma miljö.
....

aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom
mobbning och rasistiska beteenden.


12 november 2009

Drogtester, det finns fler problem än integritet

I ett välskrivet inlägg från Skolinspektionen i SvD står man på sig och hävdar att slumpmässiga drogtester av elever i skolor strider mot lagen. En del kommuner hävdar motsatsen och överklagar som Landskrona. En fråga som diskuteras mycket är integritetsaspekten och det är Skolinspektionens huvudinvänding. Det är bra, det är en viktig aspekt, men det finns flera.

  • Är det effektivt om man med effektivt menar att det faktiskt får ungdomar att avstå från droger?
Hittills har jag inte sett några entydiga vetenskapliga belägg för att de föreslagna testerna skulle ha den stora effekt som motiverar nackdelarna i form av integritetsintrång, misstro mot skolan som institution och misstro mot samhällets goda avsikter och frivillig behandling.

  • Kan man testa för droger i skolan?
Flera droger har en kort omsättningstid i kroppen. För cannabis kan man bara se spår efter enstaka sporadiska intag 2-3 dagar efter intaget. För amfetamin är denna period också 2-4 dagar. För den som vill veta mer om detta kan man läsa i de nationella riktlinjerna för missbruksvård s. 107 ff
Detta innebär i praktiken att man kommer att få svårt att få positiva test om drogbruket försiggår då och då på helger.

  • Den tredje invändningen är - vad gör vi med det vi upptäcker?
Har vi verkligen använt den frivilliga vägen till hjälp och stöd för många ungdomar som använder droger maximalt? Storstädernas köer till behandling talar inte för det. Och på småorter är problemen kanske till och med värre, men syns inte för det blir inte det stora antalet. Där kan det dessutom finnas stora kompetensbrister av samma skäl. Varför skall vi då upptäcka något för att sedan inte göra något åt det. Det är inte etiskt försvarbart!

Nej, de här kommunernas ihärdighet verkar ha någon annan bakgrund - prestige?

05 november 2009

Varsamhet i alkoholpolitiken
Nu pågår diskussionen om gårdsförsäljning av alkohol. Jordbruksministern, "svenska vinkännare" bland andra, tror att det skulle ge landsbygden en uppsving att få sälja lokalt producerad alkohol i den egna butiken. Frågan kan verka fjuttig - siffran 30-tal producenter nämns.

Men är den det? EU har ögonen på oss när det gäller Systembolagets ensamrätt att sälja alkohol över disk. EU tycker inte om denna ordning, men har tills vidare funnit sig i det folkhälsoargument som Sverige haft: Genom monopol på försäljning skaffar sig Sverige ett skydd för folkhälsan.

Så om man nu luckrar upp monopolet, ja då kanske det blir droppen som ger EU chansen att ta bort den rätt vi nu har. Och då får det genast mycket stora konsekvenser, vi får fritt fall och alkohol i livsmedelsbutikerna. Så ovarsamt får man inte handskas med vår alkoholpolitik!