16 januari 2019

Restriktiva föräldrar ger nyktrare ungdomar


Det pågår en omfattande diskussion i forskargrupper om orsakerna bakom att tonåringars alkoholkonsumtion minskat radikalt den senaste tioårsperioden.

Jukka Törönen vid Stockholms universitet konstaterar inom ramen för sitt forskningsprojekt där han inledningsvis intervjuat ett femtiotal ungdomar att minskningen beror på:
  • Tidsbrist
  • Inflytande från och användning av sociala medier
  • Ökat hälsomedvetande
  • Att man umgås mer med sina föräldrar och att de har mera koll
Jonas Raninen konstaterar i en artikel i Alkohol & Narkotika att
det finns ett visst stöd för att ungdomars förändrade fritidsvanor med mer spel och närvaro på sociala medier påverkat. Han konstaterar också sett att kat hälsomedvetande bland ungdomar spelat in.

Den tyngsta orsaken som lyfts av Raninen är dock förändrat föräldraskap. Föräldrar verkar vara mer restriktiva och att de har en ökad inblick i vilka de unga umgås med.

I diagrammet ovan kan vi se ett mycket tydligt utslag när det gäller föräldrars inställning till ungdomars förhållande till alkohol. Andelen ungdomar som bjuds på alkohol  av sina föräldrar har gått från en stor majoritet av ungdomarna till ett fåtal, var femte. Detta är naturligtvis inte något som skett spontant av sig självt.

Vi har under den här perioden bedrivit ett mycket aktivt förebyggande arbete på det här området. I början av 2000-talet förändrades också insatserna från att främst ha riktats till ungdomar till att fokusera på föräldrarna.

Ett axplock av goda insatser:

Föräldramöten som tar upp hur viktigt det är att inte bjuda, köpa ut och att ha en bra dialog med sina tonåringar i dessa frågor.

Välgjorda reklaminslag på TV om vikten av att inte langa, som fått stort genomslag.

Tonårsparlören till alla föräldrar i en årskull givits ut år efter år.

Allt detta har varit insatser som tagits emot väl av föräldrarna och såvitt jag kan förstå har haft stor effekt.

Nu fortsätter forskningen kring de här frågorna och sannolikt får vi tydligare svar efterhand.Inga kommentarer: