12 november 2009

Drogtester, det finns fler problem än integritet

I ett välskrivet inlägg från Skolinspektionen i SvD står man på sig och hävdar att slumpmässiga drogtester av elever i skolor strider mot lagen. En del kommuner hävdar motsatsen och överklagar som Landskrona. En fråga som diskuteras mycket är integritetsaspekten och det är Skolinspektionens huvudinvänding. Det är bra, det är en viktig aspekt, men det finns flera.

  • Är det effektivt om man med effektivt menar att det faktiskt får ungdomar att avstå från droger?
Hittills har jag inte sett några entydiga vetenskapliga belägg för att de föreslagna testerna skulle ha den stora effekt som motiverar nackdelarna i form av integritetsintrång, misstro mot skolan som institution och misstro mot samhällets goda avsikter och frivillig behandling.

  • Kan man testa för droger i skolan?
Flera droger har en kort omsättningstid i kroppen. För cannabis kan man bara se spår efter enstaka sporadiska intag 2-3 dagar efter intaget. För amfetamin är denna period också 2-4 dagar. För den som vill veta mer om detta kan man läsa i de nationella riktlinjerna för missbruksvård s. 107 ff
Detta innebär i praktiken att man kommer att få svårt att få positiva test om drogbruket försiggår då och då på helger.

  • Den tredje invändningen är - vad gör vi med det vi upptäcker?
Har vi verkligen använt den frivilliga vägen till hjälp och stöd för många ungdomar som använder droger maximalt? Storstädernas köer till behandling talar inte för det. Och på småorter är problemen kanske till och med värre, men syns inte för det blir inte det stora antalet. Där kan det dessutom finnas stora kompetensbrister av samma skäl. Varför skall vi då upptäcka något för att sedan inte göra något åt det. Det är inte etiskt försvarbart!

Nej, de här kommunernas ihärdighet verkar ha någon annan bakgrund - prestige?

Inga kommentarer: