28 november 2009

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar

Se det här klippet från UR om de slumpvisa drogtesterna som börjar på Brinellgymnasiet i Nässjö i vår. Den intervjuade skolchefen anser uppenbarligen att eftersom lagen inte passar hans ideologiska uppfattning, så bör den ändras och innan dess gör han som han tycker är bäst.

I ljuset av de konventioner och ramlagar som borde vara vägledande för den viktiga samhällsbärande verksamhet som en skola utgör, borde ställningstagandet varit ett helt annat. Nämligen att driva frågan på ett demokratiuskt godtagbart sätt genom opinionsbildning och liknande.


Skolsköterskan har dessutom också anledning att ta sig en funderare. Hälso- och sjukvårdslagen stadgar ju att hälso- och sjukvård skall bedrivas med respekt för den enskildes integritet (§2). Frågan är hur ansvarsnämnden skulle ställa sig till att hon genomfört urinprov i strid med denna portalparagraf och en tillsynsmyndighets uttryckliga mening att proven är olagliga.


Som en liten påminnelse om vad som gäller i frågan några citat:

Artikel 16 FN:s barnkonvention

  1. Inget barn får utsättas för godtyckliga eller olagliga ingripanden i sitt privat- och familjeliv, sitt hem eller sin korrespondens och inte heller för olagliga angrepp på sin heder och sitt anseende.
  2. Barnet har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp.

Skollagen 2§

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med
grundläggande demokratiska värderingar. Var och en som verkar
inom skolan skall främja aktning för varje människas egenvärde
och respekt för vår gemensamma miljö.
....

aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom
mobbning och rasistiska beteenden.


Inga kommentarer: